Privacyverklaring vzw de Ast

Privacyverklaring vzw de Ast

PRIVACYVERKLARING vzw de Ast

Vzw de Ast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil uw privacy respecteren.

Via deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We garanderen u dat we uw privacy waarborgen en zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Vzw de Ast houdt zich strikt aan de wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, nl

 • -het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • -administratieve doeleinden om de werking van de Ast mogelijk te maken;
 • uitsluitend persoonsgegevens verzamelen die u ons zelf verstrekt hebt en slechts die persoonsgegevens verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden hierboven beschreven, nl naam, adres, mailadres, telefoon;
 • technische en organisatorische maatregelen genomen hebben voor een veilige verwerking van uw persoonsgegevens en om ze te beschermen tegen onrechtmatige toegang:
 • -alle personen die binnen vzw de Ast kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn tot geheimhouding gehouden;
 • -onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
 • -mocht zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht in de door de wet voorziene omstandigheden;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens:
 • -u hebt recht van inzage en kopie van uw eigen persoonsgegevens;
 • -u hebt recht op verbetering en/of aanvulling wanneer uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • -wanneer u vraagt om uw gegevens te wissen, wordt dat uitgevoerd;
 • geen enkele categorie van personen onderwerpen aan welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering ook.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

Vzw de Ast is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens; indien u na het lezen van deze privacyverklaring hierover vragen hebt, of als u uw rechten wil uitoefenen of om een andere reden contact wenst met ons, kan dat via

vzw de Ast

Tacambaroplein 2/41 - 9700 Oudenaarde (mtsch zetel)

els@de-ast.be

0473 91 50 28

Vzw de Ast kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen en zal de wijzigingen vermelden op de website.

Oudenaarde, 25 mei 2018


1